Opći uvjeti - Rent-a-boat

UVJETI NAJMA PLOVILA U VLASNIŠTVU TRGOVAČKO-USLUŽNOG OBRTA "AVRAM"

Svi najmoprimci moraju imati važeću dozvolu za upravljanje brodicom B kategorije koju daju na uvid prilikom sklapanja ugovora.
Krajnji korisnik je obvezan poštivati pozitivne zakonske propise i pravila o upravljanju plovilom na moru, te se prilikom upravljanja plovilom i korištenja inventara i opreme odnositi s pažnjom.
Korisnik plovila iznajmljuje plovilo na vlastiti rizik te odgovara za upravljanje plovilom prema svim važećim Zakonima i Propisima Republike Hrvatske. Korisnik plovila se obvezuje upravljati plovilom sa posebnom pažnjom i odgovornošću. Krajnji korisnik se obvezuje da neće posuditi plovilo bilo kojoj drugoj osobi, da plovilo neće sudjelovati na natjecanjima, te da neće koristiti plovilo u bilo koje gospodarske svrhe, za profesionalno ribarenje, školu jedrenja i sl., kao i da će ploviti samo uz sigurne vremenske uvjete.
Plovila se izdaju uz Ugovor o najmu (Boat rental contract) i uz Opće uvjete najma, sa punim spremnikom goriva, pripadajućom opremom te uredna i čista.
Pri preuzimanju plovila, najmoprimac kao polog ostavlja najmodavcu jedan osobni dokument te potpisom na ugovoru daje suglasnost za isto. 
Korisnika se upoznaje sa osnovnim pravilima sigurnosti plovidbe i sprječavanja onečišćenja mora, telefonskim brojevima službi traganja i spašavanja na moru te ostalih hitnih službi, postupkom u slučaju pomorske nezgode te sa sustavom vremenskih izvješća i vremenskih upozorenja. Plovilo korisnik vraća sa punim spremnikom goriva. U slučaju da korisnik vrati plovilo, a spremnik nije pun, obvezuje se djelatniku Trgovačko-uslužnog obrta "Avram" platiti razliku do punog spremnika goriva. Plovilo troši benzin "SUPER 95".


CIJENE I NAČIN PLAĆANJA NAJMA PLOVILA 
 

Cijene na stranici oglašene su u valuti Eur (€).
Naplata se vrši isključivo u poslovnici Turističke agencije Croatia (Cons 10) nakon povratka i pregleda plovila, po završetku pružene usluge.
 Za svaku naplaćenu uslugu, Trgovačko uslužni obrt Avram, dužan je izdati račun.

Prihvaćamo slijedeće načine plaćanja usluga najma plovila:

– plaćanje u gotovini 
 

DOKUMENTI PLOVILA U VLASNIŠTVU TRGOVAČKO-USLUŽNOG OBRTA AVRAM

Plovila u vlasništvu Trgovačko-uslužnog obrta Avram,. imaju sva potrebna odobrenja i osiguranja kako za korisnike tako i za plovilo, sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.
Plovilo je isporučeno sa svim valjanim dokumentima potrebnim za korištenje usluge najma plovila i korisnik je obvezan čuvati ih do kraja konzumacije usluge.
Na svakom plovilu nalaze se police osiguranja, upisni listovi i nautičke karte  koje je korisnik dužan čuvati od oštećenja.


 

PREUZIMANJE I POVRAT PLOVILA 

Trgovačko-uslužni obrt Aveam, obvezuje se isporučiti plovilo krajnjem korisniku čisto i uredno, spremno za plovidbu te potpuno opremljeno, s punim spremnicima vode i goriva. Prije početka usluge najma plovila krajnji korisnik je obvezan pregledati opće stanje plovila i utvrditi slaže li se popis opreme i inventara sa stvarnim stanjem. Sve manjkavosti i nedostaci na plovilu i opremi utvrđeni pri preuzimanju plovila, ne daju za pravo krajnjem korisniku tražiti nižu cijenu koštanja usluge najma plovila ili naknadne reklamacije.

Krajnji korisnik je obvezan plovilo vratiti  na ugovoreno mjesto u ugovoreno vrijeme, čisto i neoštećeno s punim spremnicima goriva. Ukoliko krajnji korisnik ne vrati plovilo na ugovoreno mjesto na vrijeme, pristaje platiti  cijenu za svaki započeti sat kašnjenja sukladno važećem cjeniku isključivo u gotovini (protuvrijednost u kunama ), zbog mogućeg gubitka i troškova prouzročenih kašnjenjem plovila. Zakašnjenje plovila kreće se računati 10-15 minuta nakon dogovorenog vremena primopredaje plovila. Zakašnjenje može biti opravdano u slučaju više sile samo ako je krajnji korisnik o tome pravovremeno izvijestio Trgovačko-uslužni obrt Avram.
Troškovi za izgubljene ili oštećene dijelove plovila ili opreme uzrokovane nepažnjom ili lošom upotrebom od strane krajnjeg korisnika odgovornost su krajnjeg korisnika.

Po povratu plovila najmodavac (zaposlenik) u prisutnosti gosta vrši pregled plovila. Ako se plovilo vrati uredno i bez oštećenja, te pod uvjetom da ne postoje niti su najavljeni zahtjevi trećih osoba u odnosu na gosta, a koji su u vezi s korištenjem unajmljenog plovila, smatrat će se da je najmoprimac podmirio svoje obveze prema najmodavcu. U slučaju da se plovilo ili neki njegov dio ili oprema ošteti, namjerno ili zbog nepažnje gosta, svi troškovi nastali zbog popravka, zamjene, ili kupnje plovila, dijela plovila ili opreme idu na teret gosta.
Sva plovila imaju osigurane vezove u centru grada Cresa. Ukoliko najmoprimac plovilo iznajmljuje na više dana, a ne želi koristiti predviđeni vez te planira plovilo držati na drugoj lokaciji, dužan je osigurati siguran vez i podmiriti troškove istog.

 REKLAMACIJE I OTKAZI REZERVACIJA

Dolaskom korisnika na plovilo moguće su reklamacije na plovilo isključivo prilikom prisutstva djelatnika Trgovačko-uslužnog obrta Avram. Naknadne reklamacije neće se uvažavati. DjelatnikTUO Avram dužan je korisnika upoznati sa karakteristikama plovila i načinom upravljanja i korištenja plovila sa opremom. 

TUO Avram, može iznimno otkazati potvrđenu rezervaciju (u daljnjem tekstu storno) i odbiti korisniku pružiti uslugu najma plovila ukoliko utvrdi da korisnik nema valjanu dozvolu za upravljanje brodicom ili utvrdi da informacije i dokumenti za najam plovila ne odgovaraju dostavljenim podacima prilikom rezervacije.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, Tuo Avram unaprijed će obavijestiti korisnika o nemogućnosti najma do smirivanja vremena te dogovoriti novi termin najma ukoliko je to moguće tj.ukoliko je plovilo dostupno. Prilikom  višednevnog najma ne snosimo odgovornost za loše vremenske prilike.
 

Svaka rezervacija postaje aktivna i važeća po primitku depozita kao garancije dolaska. Za potvrdu rezervacije putem interneta, pottrebno je uplatiti predujam u visini od 30% ukupnog iznosa prema ponudi . Po primitku uplate, gostu se šalje potvrda rezervacije. Nadalje, navedeni uvjeti odnose se isključivo na potvrđene rezervacije. Ukoliko gost otkaže rezervaciju, Tuo Avram od ukupnog iznosa akontacije zadržava:

– za otkaz više od 30 dana prije dolaska – 0% od uplaćenog iznosa akontacije za troškove nastale uslijed otkazivanja te će se u tom slučaju gostu unutar 15 dana sredstva biti vraćena na račun.

– za otkaz od 30 dana i manje prije dolaska – 100% od uplaćenog iznosa akontacije za troškove nastale uslijed otkazivanja

 

ŠTETE NASTALE ZA VRIJEME NAJMA PLOVILA

Za bilo kakvo oštećenje na plovilu ili opremi koja je dana na korištenje korisniku i koje je nastalo nenamjenskom upotrebom navedene opreme odgovara korisnik te se utvrđivanje eventualne štete mora izvršiti u prisustvu korisnika. Korisnik je dužan podmiriti eventualnu štetu na licu mjest, u poslovnici Turističkoj agenciji Croatia, a ukoliko odbije podmiriti svoje obveze, djelatnik agencije će u slučaju potrebe pozvati policiju. Za posljedice u slučaju ozljede korisnika ili drugih gostiju na plovilu, potrebno je odmah obavijestiti Trgovačko-uslužni obrt Avram koji ne odgovara za posljedice koje mogu nastupiti kao posljedica nesavjesnog i nepravilnog korištenja plovila, kao ni za eventualnu štetu nastalu korištenjem istog. O svim lomovima i oštećenjima, bez obzira na uzrok, korisnik mora izvijestiti djelatnika TUO Avram odmah kod povrata plovila kako bi se utvrdio način izvršenja potrebnih radova i/ili zamijene opreme. Za djela i/ili nepažnju korisnika zbog kojih je TUO Avram odgovoran trećoj osobi, a koja nisu pokrivena osiguranjem, korisnik se obvezuje uplatiti TUO Avram  sve materijalne i pravne troškove koji mogu nastati zbog posljedica takvih djela i/ili nepažnje. Korisnik je posebno odgovoran u slučaju da plovilo bude zaplijenjeno zbog nezakonitih aktivnosti. U slučaju havarije i/ili nezgode korisnik je obvezan pribilježiti tijek događaja ili zatražiti pismenu potvrdu od Lučke kapetanije, liječnika ili drugih ovlaštenih osoba. Korisnik je obvezan odmah obavijestiti TUO Avram o takvim događajimOa. U slučaju nestanka plovila, nemogućnosti plovidbe, zaplijene plovila ili zabrane plovidbe od strane ovlaštenih ili drugih osoba, krajnji korisnik je obvezan o tome obavijestiti ovlaštene osobe TUO Avram svemu navedenom sačinjava se zapisnik, koji potpisuju predstavnik TUO Avram  i korisnik, prilikom povrata plovila ili u trenutku nastanka djela i/ili nepažnje i/ili drugog događaja za koji je odgovoran korisnik. U slučaju nepridržavanja svih navedenih obveza korisnik osobno odgovara TUO Avram. i preuzima svu odgovornost za sve posljedice. Korisnik je odgovoran za sve prekršaje pravila plovidbe i ostalih pravila, čak i nakon isteka perioda korištenja usluge najma plovila.
Sve štete koje ne pokriva obvezno osiguranje nadoknadit će najmoprimac po predaji vozila najmodavcu i trećim osobama.
Učešće u šeti (franšiza) za plovila:Syros 90, Saver 22, Marlin 630 Dynamic, Marlin 790 Dynamic I Saver MG 710 iznosi 1.000 eura.
Franšiza se NE naplaćuje unaprijed.
Svrha franšize je da se nadoknade sve štete nastale tijekom najma, a koje nisu pokrivene osiguranjem. U slučaju nastanka štete, najmoprimac će prema procjeni najmodavca (TUO „Avram“, Turistička Agencija Croatia isplatiti iznos u gotovini, a po popravku štete bit će mu poslan na uvid račun.

 

 GUBITAK IMOVINE I KRAĐA

Trgovačko-uslužni obrt Avram nije odgovoran za gubitak i/ili oštećenje imovine krajnjeg korisnika ili tuđe imovine odložene i čuvane na plovilu. Najmom plovila krajnji korisnik potvrđuje prihvaćanje uvjeta za najam plovila te time odbacuje sve zahtjeve za nadoknadu takvih gubitaka i/ili oštećenja od strane Tuo Avram.
TUO Avram ne može se smatrati odgovornom za klimatske uvjete, čistoću i temperaturu mora te za sve ostale i slične situacije i događaje koji mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane usluge. Korisnik i TUO aVRAM će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Rijeci. Mjerodavno pravo će biti pravo Republike Hrvatske. 

U slučaju spora nadležan je sud u Rijeci.
Najmoprimac se posebno upoznaje da koristi plovilo na vlastitu odgovornost, te da najmodavac ne snosi odgovornost za ozljede bilo koje vrste.
U znak prihvata prava i obveza ugovorne strane potpisuju ugovor o najmu,
Plaćanje se vrši po završetku usluge i vraćanja plovila, u gotovini, u Turističkoj Agenciji Croatia (Cons 10).


 

Iz Ugovora o najmu plovila

OPĆI UVJETI ZA NAJAM PLOVILA

Plovilo se predaje ispravno i s punim rezervoarom i vraća se ispravno i s punim rezervoarom.
Plovilo troši benzin „SUPER 95“.
Plovilo posjeduje obvezno osiguranje. U cijenu je uključen PDV, osiguranje i završno čišćenje. 
Sve štete koje ne pokriva obvezno osiguranje nadoknadit će najmoprimac po predaji vozila najmodavcu i trećim osobama.
Pri preuzimanju plovila, najmoprimac kao polog ostavlja najmodavcu jedan osobni dokument te potpisom na ovom ugovoru daje suglasnost za isto.Učešće u šteti (franšiza) iznosi 1.000 eura  za  za gliser Saver 22 i Syros 190 i gumenjake Saver MG710, MARLIN 630, Marline 790 Dynamic, 
Franšiza se NE naplaćuje unaprijed.
Svrha FRANŠIZE  je da se nadoknade sve štete nastale tijekom najma, a koje nisu pokrivene osiguranjem. U slučaju nastanka štete, najmoprimac će prema procjeni TUO AVRAM i isplatiti  iznos u gotovini.
Po povratu plovila najmodavac u prisutnosti gosta vrši pregled plovila. Ako se plovilo vrati uredno i bez oštećenja te pod uvjetom da ne postoje niti su najavljeni zahtjevi trećih osoba u odnosu na gosta, a koji su u vezi s korištenjem unajmljenog plovila smatrat će se da je najmoprimac podmirio svoje obveze prema najmodavcu. Plaćanje se vrši u Turističkoj agenciji Croatia (Cons 10)po završetku usluge, isključivo  u gotovini,
U slučaju da se plovilo ili neki njegov dio ili oprema ošteti, namjerno ili zbog nepažnje gosta, svi troškovi nastali zbog popravka, zamjene, ili kupnje plovila, dijela plovila ili opreme idu na teret gosta.
Najmoprimac  je dužan poštovati pomorske znakove te u slučaju štete izazvane njegovom krivicom snosi troškove popravka.
Obveze i odgovornosti korisnika: korisnik mora pažljivo upravljati brodom i poštivati sve zakonske regulative, posebno one koje se odnose na vožnju na udaljenosti većoj od 300 m od obale. korisnik mora posjedovati važeću dozvolu za upravljanjem brodom. korisnik neće dati plovilo drugima na korištenje, upotrebljavati ga u komercijalne svrhe ili za profesionalni ribolov, niti će na plovilo primiti više putnika nego što je dozvoljeno
U slučaju spora nadležan je sud u Rijeci.
Najmoprimac se posebno upoznaje da koristi plovilo na vlastitu odgovornost, te da najmodavac  ne snosi odgovornost za ozljede bilo koje vrste.
U znak prihvata prava i obveza ugovorne strane potpisuju ovaj ugovor.

  

Zanimljivosti

Rezervirajte Vaš gliser na vrijeme za ljeto 2024. Rezervirajte Vaš gliser na vrijeme za ljeto 2024.

Dragi gosti!! Rezervirajte svoje idealno plovilo na vrijeme! Što se ranije...

opširnije

Novosti

New in 2024 ,  Marlin 790 Dynamic- Cres New in 2024 , Marlin 790 Dynamic- Cres

This Year, we offer You new Marlin 790 Dynamic-red ,250 ps  With a...

opširnije
NEW Marlin 790 Dynamic-red 2023 NEW Marlin 790 Dynamic-red 2023

This Year, we offer You new Marlin 790 Dynamic-red ,250 ps  Any other...

opširnije
Cres Sail Cres Sail

Jednostavno rečeno, pružamo vam nezaboravno iskustvo plovidbe oko otoka...

opširnije

NEW Marlin 790 Dynamic-red 2023

NEW Marlin 790 Dynamic-red 2023 NEW Marlin 790 Dynamic-red 2023

This Year, we offer You new Marlin 790 Dynamic-red ,250 ps  Any other choice would be a compromise, so book your boat for summer 2023.

SAVER 22 OPEN, YAMAHA F150

GUMENJAK MARLIN 790

GUMENJAK MARLIN 790 GUMENJAK MARLIN 790

U ponudi imamo atraktivni gumenjak MARLIN 790 DYNAMIC s motorom Honda 250 ps Kapacitet glisera je 12 osoba. Ovaj predivan gumenjak nudi sasvim nov doživljaj vožnje po moru  Gumenjak Marlin 790 -Dynamic ima motor Honda 250 PS.   Ovo plovilo visokih manevarskih sposobnosti i...

NOVO 2022! SYROS 190

NOVO 2022! SYROS 190 NOVO 2022! SYROS 190

2022. godinu našu smo ponudu plovila obogatili s novim Syros 190 gliserom s motorom Yamaha F115. Ukupni kapacitet glisera je 7 osoba. Detalji:  https://www.cres-travel.com/rent-a-boat-cres/rent-a-boat-cres-syros-190 Oprema glisera je Bimini tenda, sunčalište na pramcu i...

New in 2024 , Marlin 790 Dynamic- Cres

New in 2024 , Marlin 790 Dynamic- Cres New in 2024 ,  Marlin 790 Dynamic- Cres

This Year, we offer You new Marlin 790 Dynamic-red ,250 ps  With a capacity for 12 people, this inflatable boat is ideal for family exploration of the beautiful beaches of the island of Cres Any other choice would be a compromise, so book your boat for summer 2024....

GUMENJAK MARLIN 630

GUMENJAK MARLIN 630  GUMENJAK MARLIN 630

Ove ljeto u ponudi Turističke Agencije Croatia: gumenjak Marlin 630 s motorom Honda 150 PS. Kapacitet glisera je 10 osoba.  Ovo plovilo visokih manevarskih sposobnosti i modernog dizajna ima sve karakteristike za nezaboravan doživljaj na  moru. Oprema glisera je Bimini tenda,...

GUMENJAK MARLIN 790 GUMENJAK MARLIN 790

U ponudi imamo atraktivni gumenjak MARLIN 790 DYNAMIC s motorom Honda 250 ps...

opširnije

Rent-a-boat

Rent-a-boat Rent-a-boat

Rent-a-boat Cres, Charter Cres, iznajmljivanje plovila, dnevni  i višednevni najam glisera na otoku Cresu. Iznajmite naše glisere i otkrijte prelijepe plaže na otoku Cresu! Pogledajte našu ponudu!  

Rent-a-car

Rent-a-car Rent-a-car

Iznajmite vozilo iz naše ponude! U ponudi imamo  VW Polo 1.4 2013. god i VW Up 2018. potpuno opremljene za obiteljske izlete po otoku Cresu i Malom Lošinju!

Rent-a-scooter, bike

Rent-a-scooter, bike Rent-a-scooter, bike

U turističkoj agenciji "Croatia" u gradu Cresu možete iznajmiti scootere, bicikle, električne romobile Pogledajte našu ponudu!  

Kontakt

Turistička agencija Croatia na Cresu iznajmljuje privatni smještaj - apartmane i sobe na otoku Cresu, rent-a-boat i mnoge druge usluge za organizaciju boravka na Cresu.